Bishi Bashi Championship Mini Game Senshuken (ver JAA, 3 Players)

Bishi Bashi Championship Mini Game Senshuken (ver JAA, 3 Players)